BKR Score

Een BKR Score geeft aan of de deelnemer hij met u als klant een hoog of laag risico kan verwachten als hij u een krediet verstrekt. De BKR score geeft niet aan of u wel of niet een krediet zou moeten krijgen. Deze afweging is aan de deelnemer. Hij kijkt hiervoor niet alleen naar de BKR-informatie, maar ook naar informatie die BKR niet heeft. Bijvoorbeeld naar uw inkomen, woonlasten en gezinssituatie.

Als aanvulling op de informatie uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) kan een deelnemer uw BKR Score opvragen. Met BKR Score heeft de deelnemer extra informatie om een zorgvuldige en verantwoorde beslissing over uw kredietaanvraag te nemen. Zo helpt de BKR Score de financiële risico’s voor deelnemers te beperken.

Hoe werkt een BKR Score?

Bij BKR Score worden de gegevens over uw leen- en aflosgedrag en uw leeftijd vergeleken met dezelfde gegevens van alle personen in CKI. Dit gebeurt op basis van een statistisch erkend rekenmodel. Uw BKR Score wordt uitsluitend berekend als de deelnemer hier om vraagt. Deze berekening vindt alleen plaats als:

  • uw gegevens in CKI voorkomen en
  • u geen lopend betalingsprobleem bij uw overeenkomst(en) hebt staan.

De berekening wordt elke keer opnieuw gemaakt wanneer de deelnemer uw BKR Score aanvraagt. Hierdoor wordt uw BKR Score voortdurend aangepast aan uw meest recente situatie.

De doelstelling van BKR Score

Een BKR Score is net als de normale BKR toetsing, informatie die aan de aanvrager ervan wordt verstrekt. Het BKR beoordeelt dus ook in dit geval niet of een kredietverlener of bank wel of niet een krediet aan iemand moet verlenen, want dit bepaalt alleen de betreffende kredietverstrekker zelf. De geldverstrekker die deze informatie aanvraagt, kan dus met de aangevraagde informatie doen wat hij zelf wil.

Net als bij de informatie uit de BKR toetsing, is ook de doelstelling van BKR Score tweeledig. Enerzijds moet hiermee voorkomen worden dat een geldverstrekker krediet verstrekt aan een persoon die wellicht niet in staat is om aan de aflossingsverplichtingen die hieruit voortvloeien, te voldoen. Anderzijds is het ook de bedoeling om personen te beschermen tegen het aangaan van te hoge kredieten met daaruit voortvloeiende lasten die op termijn tot financiële problemen zullen leiden.